ข้อมูลส่วนตัว


ข้อมูลที่อยู่


ข้อมูลผู้ปกครองข้อมูลสถานศึกษาเดิม

เกรดเฉลี่ยในรายวิชา(ปพ.1)


ความสามารถพิเศษที่สมัคร(เลือกได้ประเภทเดียวเท่านั้น)

     

หลักสูตรที่ต้องการสมัครมีดังนี้

การสอบเข้ารับทุนการศึกษา

        
          

ประเภทนักเรียน